WIJ ZIJN GESLOTEN TIJDENS HET BOUWVERLOF VAN VRIJDAG 12 JULI T/M ZONDAG 4 AUGUSTUS.
Tijdens deze periode worden er geen bestellingen verwerkt en zijn er geen afhalingen of leveringen mogelijk.

menu
011/55 44 99
014/81 55 77

Gebruikerslogin

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.

Algemene voorwaarden

1. Aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden van LM - De Pril bv door de klant

De klant aanvaardt uitdrukkelijk de voorwaarden op de bestelbon en facturen van LM - De Pril bv. Elke afwijking van één of meerdere bepalingen dient schriftelijk en mits akkoord van LM - De Pril bv te worden gestipuleerd en doet niets af aan de verbindende kracht van de overige niet gewijzigde bepalingen. De eventuele nietigheid van één clausule van de verkoopsvoorwaarden doet niets af aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen. De klant verzaakt aan zijn eigen verkoopsvoorwaarden.

2. Bestellingen

De bestellingen van materialen en de opdracht tot het uitvoeren van werkzaamheden zijn slechts definitief na schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever/klant en LM - De Pril bv. Annulatie kan slechts gebeuren door een aangetekend schrijven, gericht aan de maatschappelijke zetel en dit binnen 8 dagen na de ondertekening van de offerte en mits het uitdrukkelijk akkoord van LM - De Pril bv.

3. Annulatievergoeding

Ingeval van annulatie door de klant zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten bedrage van 25% van de totale waarde van de bestelling.

4. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendomsrecht van de geleverde goederen en uitgevoerde diensten gaat slechts over op de klant nadat deze alle aan LM - De Pril bv verschuldigde bedragen in hoofdsom, intresten, schadebeding en dergelijke heeft voldaan. Zonder voldaan te hebben aan deze verplichting is ingebruikname door de klant niet toegelaten en blijven alle leveringen eigendom van LM - De Pril bv, zelfs indien deze onroerend zijn geworden door bestemming of incorporatie.

5. Leveringstermijn

De leverings- en/of plaatsingstermijn wordt steeds in onderling overleg bepaald. Voor zover de offerte een leveringstermijn voorziet, is deze termijn louter indicatief en zonder enige verbintenis. De leverings- en plaatsingstermijn neemt een aanvang na ontvangst door LM - De Pril bv van alle vereiste gegevens mbt de levering van de materialen en de uitvoering van de werken, na de uit te voeren terreinwerkzaamheden en na betaling van het voorschot. Indien aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, behoudt LM - De Pril bv zich het recht de levering van de materialen en/of de uitvoering van de werken uit te stellen, zonder dat hiervoor een schadevergoeding of om het even welke kost kan worden aangerekend door de opdrachtgever/klant. Laattijdige leveringen geven geen recht op schadevergoeding, boeten, kosten of ontbinding van de overeenkomst. Indien een bestelling en/of de uitvoering van een werk wordt gewijzigd op verzoek van de klant, neemt de aanvankelijk overeengekomen leverings- en plaatsingstermijn slechts een aanvang op de datum van het akkoord betreffende de aangebrachte wijzigingen. De leverings- en plaatsingstermijn wordt geschorst ingeval van overmacht, staking, lockout, exploitatiemoeilijkheden, enz. onafhankelijk van de wil van LM - De Pril bv, zowel in haar eigen werkplaatsen als deze van de leveranciers. Dit geldt eveneens ingeval van storing in transportondernemingen, mobilisatie, oorlog, opeisingen, oproer en gelijkaardige gebeurtenissen. Dit geldt eveneens indien dergelijke omstandigheden productie- en leveringsmogelijkheden in binnen- en buitenland hinderen. Deze opsommingen zijn slechts exemplatief. De koopwaren worden altijd vervoerd op risico van de klant. Het vervoer gebeurt op de wijze en met de middelen die door LM - De Pril bv bepaald worden.

6. Prijzen

Alle prijzen in de webshop zijn incl. BTW afgehaald ons magazijn te Balen

7. Betalingsvoorwaarden

De facturen zijn betaalbaar op de vervaldag, m.n. 8 dagen na factuurdatum. Ingeval van niet-tijdige betaling van een factuur heeft LM - De Pril bv de keuze zich te beroepen op de wet betalingsachterstand dan wel zich te beroepen op onderstaande bepalingen betreffende de intresten, schadevergoeding en eventuele gerechtskosten. Bij niet-tijdige betaling zijn er automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling intresten verschuldigd ten bedrage van 12% per jaar en wordt het factuurbedrag verhoogd met een conventionele schadevergoeding van 12%, met een minimum van € 125.00. Indien de invordering via gerechtelijke weg dient te gebeuren, vallen alle gerechtskosten ten laste van de klant. LM - De Pril bv houdt zich het recht voor om ingeval van niet of niet-tijdige betaling de toekomstige leveringen op te schorten totdat volledige vergoeding is geschied, zonder dat hiervoor enige schadevergoeding, laattijdigheidsboetes of welke kosten ook kunnen worden aangerekend. Ingeval van niet-tijdige betaling of andere contractuele wanprestaties van de klant heeft LM - De Pril bv het recht om zonder enige schadeaanspraak vanwege de klant overeenkomsten te verbreken.

8. Klachten

Alle klachten dienen binnen de 8 dagen na datum van de levering per aangetekend schrijven kenbaar te worden gemaakt. Na genoemde termijn zal geen enkele klacht meer in overweging worden genomen door LM - De Pril bv en zullen de leveringen als aanvaard worden beschouwd. Er is pas recht op waarborg van 1 jaar na levering, na betaling van de volledige koopsom.

9. Solvabiliteit

Wanneer zich voor of tijdens de overeenkomst feiten voordoen die wijzen op een slechte of verslechterde financiële toestand van de klant, kan LM HEKWERK BVBA de overeenkomst verbreken zonder dat LM - De Pril bv een schadevergoeding verschuldigd is aan de klant. Als dusdanige feiten worden ondermeer aanzien (lijst ten exemplatieve titel) : achterstal RSZ of belastingen, protestwissels, weigering door leverancier aan klant te leveren, beslagen, verlies van registratie, gerechtelijk akkoord, …

10. Betwistingen

Ingeval van betwistingen zijn de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.